image image
עמדת ארגונים בינלאומיים כלפי ישראל מיכאל מירו משוחח עם ד"ר ליאורה שיאון מהפורום לחשיבה אזורית על נקודת מבטם של נציגי הארגונים על ישראל כחברה המתאפיינת בהכחשת הכי ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter