image image
עוד האטה במשק מיכאל מירו משוחח עם הפרופ' מומי דהן מבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, בעקבות הירידה בהכנסות המדינה והתמתנות הצמי ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter