image image
לשמור על קשר עם הזקנים גם בפסח מיכאל מירו משוחח עם אפרים קורן מנכ"ל הסתדרות הגמלאים על הצורך לשתף את הזקנים בקריאת הגדה באמצעים טכנולוגיים ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter