image image
כך מדדו נפח לפני 2000 שנה ארי לוי ארכיאולוג ברשות העתיקות מספר למיכאל מירו על כלי נדיר למדידה , בגן לאומי סובב חומות ירושלים. צילום: ארי לוי ...
MichaelMero MichaelMero
Reporter